Platnéřství: zapomenutá profese, nebo příležitost pro řemeslníky?

Platnéřství: zapomenutá profese, nebo příležitost pro řemeslníky?

Mohlo by se zdát, že zlatý věk platnéřů, kteří vyráběli plátovou zbroj, pominul s nástupem palných zbraní. Z našich končin však řemeslo dodnes úplně nevymizelo. Jakými proměnami prošlo platnéřství od nejstarších dob? Proč je o historickou zbroj nadále zájem (nejen) mezi fanoušky historických bitev? A na koho se v Česku obrátit, pokud chcete svou sbírku replik rozšířit o tzv. rytířské brnění nebo jen část plátové zbroje?

Na počátku nové éry stál šerm

Rok 1989 bývá v našich dějinách považován za přelomový v mnoha oblastech: kromě podnikání se dočkala rozmachu také stará řemesla, mezi něž patřilo i platnéřství.

Důvodem byla zejména stoupající popularita historického šermu. Již před pádem socialistického režimu začal v Československu významně narůstat počet zájemců o tento druh zájmové činnosti, který nabízel skvělou příležitost k odreagování a úniku od každodenního dění.


VÍTE, ŽE… nejstarší dosud existující šermířský klub Riegel vznikl v Českých zemích již v roce 1902? Název získal podle prvního šermířského mistra, kterým byl poručík Dominik Riegel (1840–1920).

Skutečný „boom“ historického šermířství nastal s příchodem nového tisíciletí: mezi lety 2000–2005 prudce vzrostl zájem o staré zbraně a historické oblečení, obuv, šperky nebo brnění a jiné repliky zbroje. Vzhledem k neutuchající poptávce se v dalších letech spousta drobnějších řemeslníků soustředila právě na výrobu historických předmětů.

O výrobě plátové zbroje toho víme jen málo

Na rozdíl od středověkých mistrů však nová generace platnéřů čelila zásadnímu problému: do dnešní doby se totiž zachovaly jen střípky informací o tehdejších výrobních postupech nebo používaných materiálech. Strohé zmínky naleznou pozorní badatelé na stránkách kronik a jiných dobových pramenů, ale poznatků je i v tomto ohledu spíše poskrovnu.

Tímto nedostatkem se ale řemeslníci nedali odradit a raději vsadili na pověstnou českou improvizaci a řemeslnou šikovnost. S odstupem několika století tak znovu začali rekonstruovatzapomenuté techniky a dovednosti, které se používaly při výrobě kovové zbroje. Zároveň tak získávali skvělou příležitost k poznání starých řemesel, původních postupů za použití moderních materiálů.


VÍTE, ŽE…
středověké bitvy přitahují jak starší, tak mladší generace? Přečtěte si, jak vybrat rytířské brnění pro děti, ve kterém se váš malý bojovník znovu ocitne v časech majestátních hradů a udatných válečníků, o kterých vznikaly hrdinské písně.

Každý zkušený platnéř totiž musí detailně znát vývoj plátové zbroje, aby dokázal klientům vyrobit rytířské brnění nebo jiný druh ochranné výstroje, která bude svými parametry i vzhledem odpovídat požadovanému časovému období a účelu.

Nástin dějin platnéřství: od starověku na práh moderní éry

Výroba plátové zbroje prošla od svého počátku překotným vývojem. Níže naleznete alespoň stručnou charakteristiku jednotlivých období a událostí, které měly na technologii zpracování kovů a tím i na platnéřskou profesi významný vliv.

1. Starověk

Vůbec nejstarší dochované vyobrazení bojovníků oděných v kovových přilbách pochází z období Sumeru a datuje se mezi lety 3500–1950 př. n. l. Z pozdějšího období Egyptské nebo Perské říše je dochována zbroj z bronzových šupinek, které se našívaly na kůži.

K významnému technologickému rozvoji kovové zbroje došlo za dob starověkého Řecka. Pěší bojovníci, nazývaní hoplité, používali na ochranu hrudi a zad kryt, tzv. kyrys. Hlavu vojáků chránila těžká bronzová přilbice a na holeně nasazovali bronzové holenice.

Ve starověkém Římě se kromě kroužkových a šupinových vest, které nosili spíše chudí příslušníci vojska, setkáváme také se železnou zbrojí. Tu již tvořily navzájem se překrývající kovové pásy. Tento druh zbroje později využívali i římští legionáři a nazývala se „lorica segmentata“.

Kovové pláty se tak postupně stávaly součástí vojenské zbroje. Tento trend pokračoval i po zániku Římské říše.

2. Středověk

Díky rozvoji technologií umožňující efektivnější zpracování kovů začaly ve středověku vznikat specializované profese, které se výrobou zbroje zabývaly.

Z kovářství, které bylo se zbrojní výrobou úzce spjato, se vydělovala i další řemesla, jako například:

 • mečíři – výrobci čepelí,
 • brníři – výrobci brněné zbroje,
 • pasíři – výrobci tepaných pasů
 • platnéři – výrobci plátové zbroje

Platnéřství dosáhlo svého největšího rozvoje ve 14. století, kdy se stalo velmi důležitým oborem. Názorně to lze demonstrovat na příkladu Prahy, kde počet těchto řemeslníků prudce narůstal.

V roce 1328 utvořili platnéři v Praze korporaci, a roku 1450 se dokonce jeden z členů stal staroměstským konšelem.


VÍTE, ŽE… Platnéřská ulice na Starém Městě získala pojmenování v pol. 14. století, kdy zde sídlili řemeslníci vyrábějící plátovou zbroj? Ulice směřuje k Vltavě, na jejímž břehu stála brusírna. Brusíř (dobově zvaný „šlejfíř“) byl také členem platnéřského cechu, protože brousil zbroje pro cechovní dílny.

V období pozdního středověku dochází k největšímu šíření plátové zbroje hned ze dvou důvodů:

1. Narůstal význam pěších válečníků. Nobilita na koních již nebyla vždy rozhodující součástí armády. Do popředí se naopak dostává pěchota. Velký počet vojáků bylo však zapotřebí odpovídajícím způsobem vyzbrojit.

2. Vzhledem k významnému rozvoji luků a kuší v této době bylo nutné vylepšit plátovou zbroj tak, aby dokázala odolat například šipkám z kuší. Proto se začaly kroužkové zbroje zesilovat kovovými pláty.

Železné pláty jako ochranný prvek válečníkovy zbroje postupně vytlačily do té doby užívané druhy materiálu, zejména kůži a kroužkovou zbroj.

Za nejvýznamnější centra platnéřské výroby v té době bylo považováno:

 •  jižní Německo (Augsburg, Landshut a Norimberk),
 • severní Itálie (Milán),
 • Tyrolsko (Innsbruck)

Kromě vysoce kvalitní produkce v.u. provenience vznikaly v této době po celé Evropě rovněž dílny nabízející levnější zbrojní výrobu, která tvořila přibližně 70 % celkové zbrojní produkce. Klíčovou roli zde již nesehrával prvotřídní materiál ani úroveň zpracování, ale především cena.

3. Raný novověk a moderní doba

Prudký rozvoj palných zbraní v tomto období nakonec významně změnil způsob vedení války (nejen) na evropských bojištích. Rytířská brnění a jiné druhy plátové zbroje z bitevních polí postupně mizely.

Mnohé z nich byly překovány na věci každodenní spotřeby. Některé kusy zbroje našly posléza záchranu v soukromých rodinných sbírkách, jejichž hodnotu lze dnes jen obtížně vyčíslit.

Teprve v 19. století – s postupným oživením zájmu o středověk – se také z historické zbroje stáváartikl coby připomínka dávných časů, které přitahovaly milovníky umění, ale také badatele. Objevují se také zhotovitelé replik starých zbrojí, které jsou dodnes k vidění po evropských hradech a zámcích.


VÍTE, ŽE… bohaté zbrojnice si můžete prohlédnout i při návštěvě českých hradů, zámků a muzeí? Stačí navštívit Frýdlant, Opočno, Plzeň, Konopiště nebo Špilberk. Tamější sbírky jsou centry zájmu milovníků historických militarií a skvělým zdrojem poznání pro studenty, kteří se chtějí v platnéřském řemesle zdokonalovat.

Krátký historický exkurz: Výzdoba plátové zbroje – zhýralost, nebo nutnost?

Ačkoli plátová zbroj musela především chránit svého nositele během bitvy, sloužila zároveň jako jeho „osobní vizitka“, která odrážela jeho společenský status. Postupně vznikaly i zbroje zlacené, stříbřené, ryté, kanelované nebo kombinované s jinými kovy. Nešlo již tedy jen o účelnost, ale také o reprezentaci.

Zámožní vladaři a příslušníci vlivných rodů neváhali za zdobená brnění utratit značné finanční částky.

Plátová zbroj milánského vévody Lodovica il Mora (1452–1508) údajně obnášela cenu tří vesnic či pětiset krav!

Nejluxusnější plátová zbroj, která se zachovala do dnešních dnů, však patřila králi Jindřichovi VII. (1491–1547). Známý anglický panovník se v ní okázale projížděl na koni. Do sedla jej však museli vytahovat kladkostrojem: v pozdějším věku totiž vážil úctyhodných 180 kilogramů.

Sám platnéř všechny techniky zdobení neovládal. Pokud si však dokázal zajistit solventní klientelu, mohl ze svých příjmů najímat nebo si vydržovat další specialisty.

Platnéřské řemeslo v České republice

Navzdory rostoucímu zájmu o repliky historické zbroje na počátku tohoto tisíciletí je v posledních letech znovu patrný opačný trend. Zájem o platnéřské řemeslo v Česku pozvolna upadá, a to navzdory tomu, že zkušení platnéři často nemají o zakázky nouze.

Důvodem je stále častější nákup zboží v zahraničí. Jedním z největších producentů replik zbrojí a zbraní v globálním měřítku jsou Indové, kteří dodávají své výrobky i pro filmový průmysl. Žádní jiní výrobci v ostatních zemích na světě totiž nejsou schopni dodat zboží v takovém množství jako právě producenti z Indie.


VÍTE, ŽE… německá aukční síň Hermann Historica nabízí možnost porovnat ceny replik s cenou originálních předmětů? Dlouhodobě se totiž specializuje právě na zhodnocení a prodej původních historických zbraní a zbroje.

V našich končinách se výrobě plátové zbroje věnuje asi desítka řemeslných dílen. Mezi nejznámější z nich patří platnéřské firmy nesoucí jména Klepáč, Brožka nebo Nádvorník. Jejich repliky jsou vyváženy jak do dalších evropských států (Německo, Itálie, Francie…), tak do zámoří (Austrálie, USA).

Kde sehnat rytířské brnění na prodej?

Chcete-li svou stávající sbírku rozšířit o repliku historické plátové zbroje, můžete postupovat jedním z následujících způsobů:

 1. Navštivte internetový bazar či burzu. Plátovou zbroj někdy seženete za rozumné peníze na online bazaru s nabídkou historických zbraní. Pokud neuspějete tam, další možností je návštěva online šermířské burzy.
 2. Vyzkoušejte sílu Facebooku. Na sociálních sítích existuje početná komunita zájemců o repliky historické zbroje a zbraní. Prohlédněte si firemní profily českých platnéřů nebo vstupte do některé z tematicky zaměřených skupin (příklad: LARP BAZAR CZ/SK)
 3. Nakupte na ověřeném e-shopu. Také u nás najdete zdařilé repliky rytířské zbroje, stejně jako plátové rukavice, přilbice, helmice a jiné části zbroje, které vám budou ostatní sběratelé a fanoušci historické zbroje závidět.
 4. Obraťte se přímo na výrobce replik plátové zbroje. Vyberte si konkrétní platnéřskou dílnu a dohodněte si výrobu rytířského brnění na zakázku. Počítejte však dlouhou dobou dodání. Renomovaníčeští platnéři mají zakázky i na řadu měsíců dopředu.

Máte tip na prověřeného platnéře v Česku nebo v zahraničí, kterého můžete ostatním doporučit? Podělte se o své zkušenosti s dalšími čtenáři tím, že své doporučení napíšete do komentáře pod tento článek.

Doporučené produkty

Komentáře

 • Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první, kdo přidá komentář!
Napsat komentář
Komentář