Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro nákup prostřednictvím internetového obchodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) obchodní společnosti Wellcrafted s.r.o., IČ: 25492217, se sídlem Kadaň, Golovinova 1709, PSČ 43201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20787, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona je Městský úřad Kadaň (dále jen „ prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující“ nebo „ spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese  www.outfit4events.cz  (dále jen „ webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „ webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky se aplikují vedle každé uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím, na každou nabídku prodávajícího a na každou objednávku kupujícího, kterou prodávající přijme, není-li výslovně ujednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí jen pro případy, že kupujícím je spotřebitel. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „ podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se považuje za podnikatele. Podmínky pro velkoobchod upravujeme samostatně, kdy těmito Podmínkami pro velkoobchod (s výjimkou ustanovení vztahujících se výlučně na velkoobchodní prodej - zejména čl. 2.1, 2.5, čl. 3.1 a čl. 8 Podmínek pro velkoobchod) se řídí i smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v případech, kdy kupujícím je podnikatel který odebírá zboží nikoliv pro účely jeho dalšího prodeje.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Prodávající je podnikatel prodávající skrze eshop, nikoliv online tržiště ani spotřebitel.

1.7. Kontaktní údaje prodávajícího: email: info@outfit4events.cz, telefon: 608 973 359, adresa sídla a provozovny: Wellcrafted s.r.o., Golovinova 1709, 43201 Kadaň.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle jak jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Informace pro spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy:

Prodávající kupujícím sděluje, že:

3.1.1 údaje o hlavních vlastnostech zboží a jeho povaze jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu prodávajícího na internetové adrese www.outfit4events.cz u příslušeného zboží s tím, že prodávající kupujícího upozorňuje, že veškeré zboží, které není výslovně označeno jako k praktickému použití, je pokládáno za dekorativní předmět a jeho případné použití k jiným než dekorativním účelům je na riziko a odpovědnost kupujícího;

3.1.2. údaje o totožnosti prodávajícího, vč. údajů o sídle, telefonním čísle a adrese pro doručování elektronické pošty, jsou uvedeny v čl. 1.7 těchto obchodních podmínek;

3.1.3. celková cena zboží je uvedena vždy u konkrétního zboží na webovém rozhraní obchodu prodávajícího na internetové adrese www.outfit4events.cz u příslušeného zboží; s náklady na dopravu se kupující může seznámit zde a dále v nákupním košíku v záložce „Doprava a platba“ před odesláním závazné objednávky, zde kupující najde také bližší informace o podmínkách dopravy a způsobu dodání. Tím není dotčen čl. 6.3 těchto obchodních podmínek. Bližší informace o předpokládaném termínu dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu prodávajícího na internetové adrese www.outfit4events.cz u příslušeného zboží, jakož i v nákupním košíku před odesláním závazné objednávky;

3.1.4. cena zboží nebyla přizpůsobena osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování;

3.1.5. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení se řídí podmínkami operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

3.1.6. způsob platby je popsán v čl. 4.1 těchto obchodních podmínek;

3.1.7. kupující může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář prodávajícího nebo přes kontaktní telefonní číslo či adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 1 odst. 1.7 těchto obchodních podmínek. Prodávající preferuje písemné uplatnění stížnosti. Kupující se dále může se se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru (údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů jsou uvedeny blíže čl. 8.2 těchto obchodních podmínek);

3.1.8. prodávající neuzavírá prostřednictvím dálkového přístupu kupní smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, nebo které jsou uzavřeny na dobu neurčitou, ani smlouvy, které by byly automaticky prodlužovány;

3.1.9. spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží (není-li uvedeno jinak), a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Bližší podmínky odstoupení od smlouvy, vč. odkazu na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nákladů spojených s vrácením zboží, jakož i popisu případů, za kterých nemá kupující právo od smlouvy odstoupit, jsou popsány v čl. 5 těchto obchodních podmínek;

3.1.10. prodávající se nezavázal v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání dodržovat kodex chování;

3.1.11. prodávající neposkytuje záruku za jakost; prodávající neposkytuje poprodejní servis, není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak

3.1.12. bližší údaje o právech kupujících z vadného plnění a další podmínky uplatňování těchto práv jsou upraveny v čl. 7 těchto obchodních podmínek;

3.1.13. prodávající neprodává prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží s digitálními vlastnostmi, prodávající dále neposkytuje služby digitálního obsahu ani digitální obsah;

3.1.14. prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od prodávajícího za podmínek uvedených v čl. 4.6 obchodních podmínek; prodávající nepožaduje úhradu zálohy na kupní cenu, není-li výslovně ujednáno jinak.

 

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, nejedná se o nabídku k uzavření kupní smlouvy - ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se zde nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3.   nákladech spojených s dodáním zboží a

3.4.4 osobních a fakturačních údajích kupujícího

(dále společně jen jako „ objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Automatický e-mail zaslaný prodávajícím kupujícímu bezprostředně po odesláním objednávky potvrzující její doručení se nepovažuje za přijetí objednávky.

 

4. Cena zboží, platební podmínky a výhrada vlastnictví

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího (na adrese Golovinova 1709, PSČ 43201 Kadaň);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (nelze u zboží na míru);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 327526362/0300 pro platby v CZK a IBAN: CZ0203000000000198877018, BIC: CEKOCZPP v měně EUR, oba vedené u Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „ účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně na účet info@outfit4events.cz platebního systému PayPal;
 • bezhotovostně platební kartou online.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady  na dopravu zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady na dopravu.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu = čísla objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího odešle prodávající kupujícímu zboží až po úplném uhrazení kupní ceny.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. V případě nedodržení termínu splatnosti kupní ceny se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý byť jen započatý den prodlení se zaplacením kupní ceny.

4.9. Až do zaplacení celé kupní ceny je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky a fyzickém převzetí zboží přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení kupní ceny ani do 7 dnů od splatnosti kupní ceny může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody tímto není dotčena.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popřípadě přiloží ke zboží.

4.11. Veškeré ceny uvedené v obchodě se rozumí včetně zákonné výše daně z přidané hodnoty (DPH).

 

5. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

5.1. Nejedná-li se o případ uvedený dále v čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má neregistrovaný kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce. Registrovaný kupující (vyjma B2B kupujících) má právo od kupní smlouvy odstoupit do třiceti (30) dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce. V případě, že předmětem kupní smlouvy je

a) v rámci jedné objednávky více kusů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu zboží;

b) zboží sestávající z několika položek nebo části, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží;

c) pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zejména využit  vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v čl. 1.7 těchto obchodních podmínek.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s navrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, se řídí skutečnými náklady účtovanými dopravcem nebo spediční službou zvolenou prodávajícím (jako je např. PPL paletová přeprava, DHL Express, FedEx, TopTrans apod.) + paušální příplatek 10% z ceny dopravy účtované dopravcem na pokrytí administrativy prodávajícího spojené s organizací zpětné dopravy.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nicméně nelze chápat jako možnost kupujícího si bezplatně zapůjčit zboží. Spotřebitel (kupující) je v případě využití práva na odstoupení od smlouvy povinen k úhradě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud je například vrácené zboží poškozeno či zjevně opotřebeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě samozřejmě povinen vzniklou škodu prokázat.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.6. Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, tím není dotčen čl. 6.4 těchto obchodních podmínek.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující sepíše s přepravcem zápis o poškození a nemusí zásilku od přepravce převzít.

6.5. Pokud kupující zjistí poškození zboží až po rozbalení zásilky, je nutné ze strany kupujícího tuto událost nahlásit obratem u přepravce.

Zde jsou lhůty, v jakých se kupující musí obrátit s problémem poškozeného zboží na přepravce:

PPL – 3 pracovní dny – buď telefonicky na čísle 225 331 500 nebo emailem  info@ppl.cz.  

DPD – 2 pracovní dny – prostřednictvím  tohoto reklamačního formuláře

Pro řádné vyřešení vzniklého problému se kupující zavazuje ponechat zboží v původním obalu a na místě doručení. 

Na základě řádného nahlášení poškození zboží u přepravní služby a poskytnutí součinnosti ze strany kupujícího (původní obal, zaslání fotografií), je možné řešit odpovědnost přepravce za škodu vzniklou při přepravě.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jsou upravena zde..

6.7. Informace o době dodání uvedená na produktové stránce platí jako informativní a předběžná.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Za účelem řádného posouzení vady prodávající žádá, aby kupující vytkl vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Za jednání bez zbytečného odkladu je standardně považováno jednání ve lhůtě 2 dnů od zjištění vady, jednalo-li se o vadu viditelnou hned při převzetí. V ostatních případech je za jednání bez zbytečného odkladu standardně považováno jednání ve lhůtě 7 dnů od zjištění vady.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

7.2.2. zboží je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.2.3 zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.2.4. zboží je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

7.2.5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

7.2.6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.2.7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, pro vady, na které prodávající kupujícího upozornil, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na opotřebení odpovídající míře předchozího používání zboží nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Článek 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 a 7.2.7 se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle čl. 7.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Při koupi použitého zboží může kupující vytknout vadu, která se na zboží projeví v době jednoho roku od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí,  ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 3 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.10. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

7.11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

7.12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.11 obchodních podmínek,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

7.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

7.14. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.15. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

7.16. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Zároveň v sekci „ Reklamace a servis“ je zákazníkovi srozumitelným způsobem představen doporučený postup v případě existence vady na zboží.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující je povinen užívat koupené zboží v souladu s návodem přiloženým u zboží či jinak řádně, a to tak, aby nezpůsobil škodu na majetku a újmu na zdraví sobě či třetí osobě. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za negativní následky (případná škoda na majetku či újma na zdraví), ke kterým došlo neodborným zacházením se zbožím kupujícím či užíváním zboží kupujícím v rozporu s návodem přiloženým u zboží.

8.2. V případě, že dojde ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, může kupující – spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  http://www.coi.cz.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Firma Wellcrafted s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na webové stránce www.outfit4events.czOchrana osobních údajů“.

 

10. Doručování

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Wellcrafted s.r.o., Golovinova 1709, 43201 Kadaň, adresa elektronické pošty: info@outfit4events.cz, telefon: 608 973 359.

V Kadani, dne 3. 2. 2023

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

________________________
jméno a příjmení spotřebitele

________________________
bytem

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dne ____________, jsem v internetovém e-shopu na  www.outfit4events.cz  na základě objednávky č. ____________ objednal zboží „……………………………………………“ v ceně ______,- Kč. Zboží bylo vyzvednuto na prodejně prodávajícího nebo doručeno na adresu mého trvalého bydliště dne ____________. Kupní cena byla uhrazena v hotovosti / převodem / kartou.

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno v místě prodejny / poštovní zásilkou bez dobírky.

Pro minimalizaci neekologického vracení zboží můžete dobrovolně uvést číslo důvodu, proč zboží vracíte:

 1. Nesedí mi – je mi malé
 2. Nesedí mi – je mi velké
 3. Nelíbí se mi vzhled
 4. Dodali jste mi jiné zboží
 5. Zboží má vadu (prosím popište jakou)
 6. Jiný důvod (prosím popište)
 7. Bez důvodu

Kupní cenu mi prosím poukažte na účet č. ___________ / ____

V __________ dne ____________                                                                                                      

________________________
podpis spotřebitele