Obchodní podmínky pro Velkoobchod

a) Prodávající je plátcem DPH, jeho DIČ je CZ25492217

Běžný účet pro platby v Kč:
327526362 / 0300, ČSOB

Běžný účet pro platby v EUR:
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ0203000000000198877018
československá obchodní banka a. s.

b) Kupujícím se rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se považuje za podnikatele. Ustanovení těchto Podmínek velkoobchod (s výjimkou ustanovení vztahujících se výlučně na velkoobchodní prodej (zejména čl. 2.1, 2.5, čl. 3.1 a čl. 8 Podmínek velkoobchod) se uplatní přiměřeně i na smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím-podnikatelem či právnickou osobou, který nenakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „ Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Podmínkami velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle čl. 2., čl. 3.2 – 3.9, čl. 4, čl. 6, čl. 8., čl. 10 a čl. 11. Obchodních podmínek, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3 Odesláním či potvrzením objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami velkoobchod.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující, který zakupuje zboží pro velkoobchodní účely je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.

2.2 Objednávka Kupujícího je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy (dále také „ nabídka“). Prodávající není povinen obdrženou nabídku potvrdit. Nepotvrzená nabídka není pro Prodávajícího závazná. Automatický e-mail odeslaný Kupujícímu potvrzující doručení nabídky Prodávajícímu není potvrzením nabídky. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 Kupující je svou nabídkou vázán po dobu 30 kalendářních dní, nedojde-li k jejímu odmítnutí ze strany Prodávajícího dříve. Kupující není oprávněn svou nabídku jednostranně odvolat nebo zrušit.

2.5 Minimální výše první objednávky Kupujícího musí dosahovat hodnoty alespoň 3000,- Kč. Prodávající je oprávněn upustit od dalšího prodeje Kupujícímu, pokud jeho roční obrat nákupů u Prodávajícího klesne pod 50.000,- Kč. Tyto částky se rozumí bez DPH.

 

3. Ceny a velkoobchodní slevy

3.1 Cena zboží je na webovém rozhraní upravena VOC slevou, která je znázorněná po přihlášení kupujícího ke svému  zákaznickému účtu.

3.2. Kupující je srozuměn s tím, že v mezidobí mezi odesláním nabídky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího může v závislosti na změně měnových kurzů a změně cen dodavatelů dojít ke změně kupní ceny. Prodávající prohlašuje, že cenová odchylka (v potvrzení nabídky ze strany Prodávajícího oproti nabídce Kupujícího) do 10 % z kupní ceny je nepodstatnou změnou nabídky a potvrzení nabídky ze strany Prodávajícího je přijetím nabídky (smlouva je uzavřena na takto upravenou kupní cenu), pokud Kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

 

4. Dodací podmínky

4.1 Dodací lhůty se produkt od produktu liší a jsou vždy uvedeny na dané produktové stránce na webovém rozhraní. Tento údaj, jakož i případně údaj uvedený v potvrzení nabídky, je orientační, nikoli závazný pro Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že termín dodání se automaticky prodlužuje v důsledku okolností nezaviněných Prodávajícím, zejména v důsledku zásahů vyšší moci, prodlení při celní kontrole, technických a logistických obtíží při přepravě, prodloužení dodavatelských lhůt, zastavení či omezení výroby u dodavatelů, omezení přeshraničních dodávek, aj.  Prodloužení doby dodání oproti termínu ujednanému ve smlouvě do 60 dnů není porušením smlouvy.

4.2 Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem a řádně zabalené.

4.3 Na základě dohody Smluvních stran zajišťuje Prodávající pro Kupujícího přepravu zboží. Cenu dopravy hradí Kupující. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží. Kupující nemá nárok na bezplatnou dopravu.

4.4 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.5 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho celistvost a nepoškozenost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.6. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou.

4.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ujednáno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, jakož i případné náklady související s uskladněním zboží.

 

5. Platební podmínky

5.1 Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu zboží Prodávajícímu způsoby uvedenými na webovém rozhraní, a to v plné výši před odesláním zboží (předáním prvnímu přepravci).

5.2 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK), v Euro (EUR), nebo amerických dolarech (USD), vizte účty v záhlaví Smlouvy.

5.3 Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu nebo její část řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce je splatná na výzvu Prodávajícího. Zákonný úrok z prodlení není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení - změna materiálu, barvy; vyprodání zásob; přerušení výroby nebo dovozu zboží výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem apod.).

V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet do 3 dnů od odstoupení nesdělí).

6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 1 týden.

6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 60 dnů od avizovaného dne dodání. Kupující se předem vzdává případného nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s dodávkou zboží v pozdějším než ujednaném termínu.

6.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž za písemnou formu se pro tyto účely považuje i forma elektronická (e-mail). Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Kupující bere na vědomí, že ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku se s ohledem na Kupujícího – podnikatele neuplatní.

7.2 Kupující je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení reklamace, a neučiní-li tak při uplatnění práv z vadného plnění, odevzdat na ústní či písemnou výzvu Prodávajícího zboží, jehož vadu reklamuje. Prodávající zpravidla vyřídí reklamaci kupujícího v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní, nejpozději do 60 kalendářních dní od předání zboží. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn lhůtu pro vyřízení reklamace jednostranně prodloužit.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012 Sb. kKupující vždy uplatní u Prodávajícího práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu zboží platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní Kupující u Prodávajícího primárně právo na odstranění vady opravou, a pokud se vada týká pouze součásti zboží, uplatní Kupující u Prodávajícího primárně právo na opravu či výměnu vadné součásti zboží.

7.5. Pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 občanského zákoníku; Kupující nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci.

7.6 Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací vady ze strany Kupujícího.

 

8. Ujednání o užití obsahu chráněného autorským právem

8.1 Prodávající dává Kupujícímu svolení k využití textů a fotografií ze svých internetových stránek pod podmínkou, že Kupující bude toto zboží nakupovat u Prodávajícího. Pokud by Kupující sám toto zboží vyráběl, popřípadě jej nakupoval (byť ojediněle nebo v malém množství) u jiného prodávajícího, je povinen s okamžitou platností upustit od využití autorskoprávních děl prodávajícího (tzn. odstranit je ze svých stránek či zničit dotčené propagační materiály), jinak se dopouští jejich zneužívání. V opačném případě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jednostotisíckorun) za každý takto zjištěný případ.

8.2. V případě umístění zboží nabízeného Prodávajícím na webové rozhraní Kupujícího je Kupující povinen označovat fotografie zboží/produktu svým vodoznakem.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3 V případě specifických zakázek, resp. objednávek vyžadujících jiné než standardní podmínky, je možné tyto požadavky a individuální podmínky řešit formou samostatné Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) na jednotlivé dílčí zakázky resp. objednávky.

9.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3. 2. 2023.