Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Obchodní podmínky pro Velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "Podmínky velkoobchod") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.outfit4events.cz (dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost Wellcrafted s.r.o., Golovinova 1709, 43201 IČ: 25492217 (dále také jako "Prodávající") a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

a) Prodávající je plátcem DPH, jeho DIČ je CZ25492217

Běžný účet pro platby v Kč:
235028139 / 0300, ČSOB

Běžný účet pro platby v EUR:
BIC: WELADED1STB
IBAN: DE53870540003104004063
Erzgebirgssparkasse, Deutschland

b) kupující je podnikatel či právnická osoba (dále jen jako "Kupující")

Kupujícím se rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Podmínkami velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle Obchodních podmínek, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3 Odesláním či potvrzením objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami velkoobchod.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.

2.2 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

2.5 Minimální výše objednávky první objednávky kupujícího musí dosahovat hodnoty alespoň 3000,- Kč. Prodávající je oprávněn upustit od prodeje kupujícímu, pokud jeho roční obrat klesne pod 50.000,- Kč. Tyto částky se rozumí včetně DPH.

3. Ceny a velkoobchodní slevy

3.1  Z doporučených prodejních cen bez DPH uváděných na Webovém rozhraní  poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.

3.2  Kupující najde informaci o výši slevy či rabatu na Webovém rozhraní po registraci a přihlášení na svůj účet.

3.3  Cena zboží je na Webovém rozhraní upravena VOC slevou, která je znázorněná po přihlášení kupujícího ke svému zákaznickému účtu.

3.4  V případě větších zakázek, objednávek, resp. projektů, má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody smluvních stran.

3.8  V případě umístnění produktů nabízených Prodávajícím na webové rozhraní Kupujícího, je Kupující povinen označovat fotografie produktů svým vodoznakem.

4. Dodací podmínky

4.1 . Dodací lhůty se produkt od produktu liší a jsou vždy uvedeny na dané produktové stránce. Tento údaj je orientační, nikoli závazný pro Prodávajícího.

4.2 Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem a řádně zabalené.

4.3 Na základě dohody Smluvních stran zajišťuje Prodávající pro kupujícího přepravu zboží. Cenu dopravy hradí kupující. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží. Kupující nemá nárok na bezplatnou dopravu.

4.4 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.5 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho celistvost a nepoškozenost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.6. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou.

5. Platební podmínky

5.1 Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu zboží Prodávajícímu kupní způsoby uvedenými na Webovém rozhraní, a to v plné výši před odesláním zboží (předáním prvnímu přepravci). Prodávající neumožňuje placení zboží po dodání zboží.

5.2 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) či v Euro (EUR), viz. účty v záhlaví Smlouvy.

 6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení - změna materiálu, barvy, apod.).

V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet do 3 dnů od odstoupení nesdělí).

6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží připraveného k odeslání déle než 2 týdny.

6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 60 dnů od avizovaného dne dodání.

6.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Ujednání o užití obsahu chráněného autorským právem

7.1 Prodávající dává kupujícímu svolení k využití textů a fotografií ze svých internetových stránek pod podmínkou, že kupující bude toto zboží nakupovat u prodávajícího. Pokud by kupující sám toto zboží vyráběl, popřípadě nakupoval u jiného prodávajícího, je povinen s okamžitou platností upustit od využití autorskoprávních děl prodávajícího (tzn. odstranit je ze svých stránek či zničit dotčené propagační materiály), jinak se dopouští jejich zneužívání. V opačném případě je prodávající oprávněn vymáhat po kupujícím smluvní pokutu 100.000,- Kč (jednostotisíckorun) za každý takto zjištěný případ.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3 V případě specifických zakázek, resp. objednávek vyžadujících jiné než standardní podmínky, je možné tyto požadavky a individuální podmínky řešit formou samostatné Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) na jednotlivé dílčí zakázky resp. objednávky.

Zvolte jazyk

Zvolte měnu

CZK