Pravidla soutěže

Pořadatel (vyhlašovatel) soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost Wellcrafted s. r. o., se sídlem Golovinova 1709, 432 01 Kadaň, IČ 25492217, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 20787

Jak se zapojit do soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každý uživatel Facebooku nebo Instagramu, který je starší 15 let a má trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku.
 • Do soutěže je možné se zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn pro zúčastnění se zapisuje vždy v soutěžním příspěvku.
 • Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Jak vybereme a vyhlásíme výherce

 • Výherce bude vybrán náhodným losem, pokud nebude u příspěvku řečeno jinak, přičemž pořadatel není povinen odůvodňovat výběr výherce.  
 • Výherce bude vybrán a vyhlášen nejpozději do 14 dní od uvedeného data konce soutěže pomocí komentáře v soutěžním příspěvku a jeho jméno nebo pseudonym bude oznámeno zde v odstavci "Aktuální seznam výherců". 
 • Výherce musí kontaktovat pořadatele zprávou do 14 dnů od vyhlášení soutěže, jinak výhra propadá pořadateli. Způsob kontaktování může být soukromá zpráva přes Facebookový nebo Instagramový profil, nebo email zaslaný na adresu info@outfit4events.cz.
 • Výhra bude poslána vždy do 30 dnů od obdržení doručovací adresy výherce.

Předání výhry

 • K předání cen může dojít zejména doručením ceny balíkovou zásilkou na adresu oznámenou výhercem, nebo i jiným způsobem na základě předchozí domluvy pořadatele a výherce
 • Výhra, která se vrátí pořadateli jako nepřevzatá zásilka, nebo která nemůže být předána výherci (např. i z důvodu neposkytnutí adresy výherce pořadateli), propadá ve prospěch pořadatele a pořadatel nadále nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči výherci.

Dodatečné informace o soutěži

 • V případě důvodného podezření z podvodu nebo jiné nekalosti může pořadatel soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.
 • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a tato za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli soutěže, nikoli Facebooku. Facebook zároveň nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.
 • V případě zapojení se do soutěže soutěžící automaticky souhlasí, že v případě výhry zde pořadatel zveřejní jeho jméno, příjmení nebo pseudonym a odkaz na facebookový nebo instagramový profil.
 • Výhru není možné proplatit v hotovosti a není určena k dalšímu prodeji. Výherce je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u výhry, do 24 měsíců (pokud není na stránce výherního produktu uvedeno jinak) od jejího doručení.

Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel akce je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob doručení výhry.

7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, zapojením se do hry s nimi soutěžící souhlasí.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 03.03.2022

 

Aktuální seznam výherců

 • Sada nádobí z rohoviny: Tereza D. z Chlumce (FB), Roman K. z Nových Hradů (IG)  

Každého výherce jsme současně kontaktovali skrze komentář u soutěžního příspěvku.

Výhry nejsou právně vymahatelné.